Subscribe & Follow:

Quotes_Jack Ma

ผมมักมองหาคนที่ฉลาดกว่าผมเสมอ จากนั้นงานของผมก็คือการทำให้คนฉลาดสามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะคนไม่ฉลาดสามารถทำงานร่วมได้ง่าย ส่วนคนฉลาดนั้นทำงานร่วมกันได้ยากกว่า
error: Content is protected !!