บริษัท ถามอีก จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์หรือการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริหารและตอบสนองความต้องการให้ดีมากยิ่งขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้ครอบคลุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือส่งมอบข้อมูลของท่านต่อองค์กรอื่น

ประเภทการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลหรือยินยอมการให้ข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ฯลฯ ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัท จะมีการใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการคุกกี้ (Cookies)

ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามความต้องการของท่านผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต

เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านจะยังเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ แต่อาจทำให้การใช้งานบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของการให้บริการได้อย่างไม่ราบรื่น

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  4. ในกรณีที่จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการในข้อข้างต้น ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

1. Cookies ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

Cookies ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ ช่วยจดจำข้อมูลการใช้งาน การปิดการใช้งาน Cookies ประเภทนี้จะส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ Cookies นี้

2. Cookies เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล (Analytics/Performance Cookies)

Cookies นี้ช่วยให้รู้การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า Cookies นี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งาน Cookies ประเภทนี้จะส่งผลให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

3. Cookies เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality – Cookies)

Cookies เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality – Cookies) ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น] ช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้ตั้งค่าไว้ เช่น การตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ ภาษาที่ใช้ หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งาน การเปลี่ยนแปลงการปิดการใช้งาน Cookies ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

4. Cookies เพื่อการโฆษณา (Advertising – Cookies)

Cookies เพื่อการโฆษณา (Advertising – Cookies) ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน บนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากปิดการใช้งาน Cookies ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่ามิให้ browser ตกลงรับ Cookies ของเราได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า การเลือกปิดการใช้งาน Cookies บน browser หรืออุปกรณ์อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ ให้ไม่อาจสามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติโดย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก เช่น Facebook หรือ YouTube เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่า Cookies แนะนำให้ผู้้งานศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 16/12/2022

ช่องทางการติดต่อ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบาย Cookies ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!