#Punphol101 Ep.07 รับผลตอบแทนที่มั่นคง สม่ำเสมอ ไปกับหุ้นกู้ GULF

767

#Punphol101 Ep.07 รับผลตอบแทนที่มั่นคง สม่ำเสมอ ไปกับหุ้นกู้ GULF⁣

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)⁣

รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี⁣
รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี⁣

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565⁣

#ป๊าอิก สอน #น้องปันผล จด :)⁣

————–⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Ep.1 ค่าธรรมเนียมที่ต้องรู้ ก่อนซื้อกองทุน ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
https://bit.ly/Ep01_Fundfee⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Ep.2 อ่านหนังสือชี้ชวน แบบง่ายนิดเดียว (Fund Fact Sheet) ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
https://bit.ly/Ep02_FundFactSheet⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Ep.3 NAV ต่ำแปลว่าถูก สูงแปลว่าแพง?⁣⁣⁣⁣⁣⁣
https://bit.ly/Ep03_NAV⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Ep.4 รวบรวมบัญชี e-savings ดอกเบี้ยสูงที่ต้องมี สู้เงินเฟ้อ⁣⁣⁣⁣
https://bit.ly/Ep04_e-savings⁣⁣
⁣⁣
Ep.5 รวบรวม “กองทุนทุกประเภท” ที่ควรรู้⁣⁣⁣
https://bit.ly/Ep05_FundsCategories⁣⁣

Ep.6 ผ่อนบ้าน 3 ล้านบาทยังไง ให้ประหยัดดอกเบี้ย 1 ล้านบาท?⁣⁣
https://bit.ly/Ep06_homeloan⁣

หุ้นกู้คืออะไร?⁣

หุ้นกู้ คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดย “บริษัทเอกชน” เพื่อระดมเงินไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ที่บอก โดยได้ “ดอกเบี้ย” เป็นผลตอบแทน แบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่าๆ กัน⁣

ถ้าเราซื้อหุ้นกู้ของบริษัท A = เป็นเจ้าหนี้ ของบริษัท A⁣

4 สิ่งที่ต้องดู ก่อนซื้อหุ้นกู้⁣⁣

 

1. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้⁣
ตรงนี้จะบอกว่าบริษัทระดมเงินไปทำอะไร เราจะได้ประเมินความสามารถของบริษัท ในการนำไปลงทุนให้งอกเงย เพื่อจ่ายคืนเงินกู้พร้อมผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด⁣

2. ระยะเวลาในการลงทุน⁣
การลงทุนในหุ้นกู้ จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ปีละ 2 ครั้ง ในขณะที่เงินต้นต้องรอจนครบกำหนดถึงจะได้รับคืน หากต้องการใช้เงินก่อน สามารถนำไปขายต่อในตลาดรองได้ แต่อาจจะไม่คุ้มหรือขาดทุน ⁣

ดังนั้น อย่าลืมประเมินเป้าหมายการลงทุน และความจำเป็นว่าเราต้องใช้เงินก้อนนั้นหรือไม่ ⁣

3. อันดับเครดิตของหุ้นกู้⁣
เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับเครดิต แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ⁣
– กลุ่ม Investment Grade (กลุ่มระดับลงทุน)⁣
– กลุ่ม Non-Investment Grade (กลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน)⁣
– กลุ่ม Unrated Bond (ไม่มีการจัดอันดับเครดิต)⁣

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ต่ำ มักจะให้ผลตอบแทนที่สูง เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง (High Risk High Return)⁣

4. อัตราผลตอบแทน⁣
เทียบกับความเสี่ยงและดอกเบี้ยในตลาด เราพอใจกับอัตราผลตอบแทนหรือไม่ เช่น พันธบัตรรัฐบาลกจะให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน เพราะมีความมั่นคงกว่า เสี่ยงน้อยกว่า⁣

หัวข้อ: รู้จัก GULF ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของไทย⁣

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)⁣
เข้าตลาด SET: 6 ธ.ค.2565⁣
หมวด: พลังงานและสาธารณูปโภค⁣

ธุรกิจ: หนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซและพลังงานหมุนเวียน ให้บริการทั้งภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม⁣

ธุรกิจแบ่งเป็น 5 กลุ่ม⁣

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power Generation Business)⁣

2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business)⁣

3. ธุรกิจก๊าซ (Gas Business)⁣

4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Utilities Business)⁣

5. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ⁣

โครงสร้างรายได้ และผลการดำเนินงาน

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต

⁣⁣

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power Generation Business)⁣

ธุรกิจพลังงานมีความมั่นคง เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทำให้ธุรกิจมีรายได้สม่ำเสมอ โดยมีสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ ⁣

เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ⁣

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต⁣

 

⁣2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business)⁣

โครงการพลังงานหมุนเวียน⁣

– โรงไฟฟ้าชีวมวล ⁣
โรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง⁣

– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (พลังงานหมุนเวียน)⁣
รวมถึงการให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานแบบครบวงจร⁣

– โรงไฟฟ้าพลังงานลม (พลังงานหมุนเวียน)⁣
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลที่ประเทศเวียดนาม และประเทศเยอรมนี ⁣

– ธุรกิจพลังงานน้ำ (พลังงานหมุนเวียน)⁣
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลุ่มแม่น้ำโขงในสปป.ลาว⁣

 

3. ธุรกิจก๊าซ (Gas Business)⁣

มุ่งพัฒนาธุรกิจก๊าซ สอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ชาติ⁣

– ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ⁣
– สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว⁣
– จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ⁣

4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค⁣
(Infrastructure & Utilities Business) ⁣

ในปี 2562 กัลฟ์ เริ่มลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคทั่วประเทศ เช่น ⁣

– การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (สถานีขนส่ง LNG) ⁣
– การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F)⁣
– การออกแบบและก่อสร้างระบบควบคุมจราจร (Traffic Control System) / ซ่อมบำรุง และมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81)⁣

 

5. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จะเป็นรากฐานสำคัญในอนาคต⁣

 

– GULF AIS และ Singtel ได้ลงนามสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจ⁣
ศูนย์ข้อมูล (Data Center)ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ ⁣

– GULF ได้เข้าลงทุนในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศอเมริกา (Binance.US) และสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งถือเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมใน Ecosystem ของ Binance ผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก⁣

– Gulf Innova ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Binance ลงทุนในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ กับทางหน่วยงาน)

หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ⁣

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้⁣

จะได้เงินต้นคืนเมื่อไร:⁣

หุ้นกู้ 4 ปี พ.ศ.2569⁣
หุ้นกู้ 7 ปี พ.ศ.2572⁣

จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน⁣

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ⁣

วัตถุประสงค์การใช้เงิน: ขยายธุรกิจ / เงินทุนหมุนเวียน / จ่ายคืนเงินกู้⁣

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: “A-” แนวโน้มคงที่ ประเมินโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 21 มิ.ย.65)⁣

วันที่เปิดจอง: คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565⁣

สามารถซื้อได้ช่องทางไหน⁣

 

1. หุ้นกู้ดิจิทัล⁣

– มี 2 ชุด อายุ 4 ปี และ 7 ปีเสนอขายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)⁣
– จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ⁣
– อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี⁣

 

2. หุ้นกู้ทั่วไป⁣

– มี 2 ชุด อายุ 4 ปี และ 7 ปี⁣
– เสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ⁣
– จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท⁣
– อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี⁣

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือ โทร.ติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 9 ราย⁣

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333⁣
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572⁣
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819⁣
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784⁣
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7000⁣
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4⁣
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-343-4997⁣
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555⁣
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050⁣

#เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต

 

อิสรภาพชีวิต !! อยู่ไหนก็ไม่พลาด อย่าลืมกดติดตามนะครับ หรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้เลย

 

#ถ้าไม่อยากพลาดแนวคิดการลงทุนและไอเดียการลงทุนดี ๆ อย่าลืมกด subscribe และ กดกระดิ่งนะครับ คลิกเลย

⁣ติดตามทั้ง 15 ช่องทางของถามอีก กับอิก Tam-Eig ได้ทางลิงค์นี้⁣

https://linktr.ee/tameig

Picture of TAM-EIG

TAM-EIG

767

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!