ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัท ถามอีก จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า TAM-EIG) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ดังนั้น บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ดังนั้นในการตัดสินใจลงทุนผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้ใช้งานควรขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง  

การเข้าเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ TAM-EIG กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2.1  บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์  เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่างๆ เสียง ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของ TAM-EIG หรือผู้ให้อนุญาตแก่ TAM-EIG ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

 2.2    บรรดาชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่นๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ TAM-EIG ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดย TAM-EIG ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่นๆ ของ TAM-EIG รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TAM-EIG ก่อนดำเนินการ 

 2.3  บรรดาเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บหรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของไฟล์หรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TAM-EIG ก่อนดำเนินการ

ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

3.1  เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ TAM-EIG ไม่อาจรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และ TAM-EIG ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี  

3.2  TAM-EIG สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใดๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น 

3.3  บรรดาข้อมูลรายละเอียดใดๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้  TAM-EIG ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะ ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับ TAM-EIG หรือแสดงว่า TAM-EIG เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ 

3.4 TAM-EIG ไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใดๆ โดย TAM-EIG เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน TAM-EIG ปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี 

3.5  นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ TAM-EIG กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของ TAM-EIG จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่า TAM-EIG จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของ TAM-EIG ดังนั้น TAM-EIG จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ TAM-EIG 

เว็บไซต์อื่นสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ TAM-EIG ได้ โดยต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่า TAM-EIG สนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าว หรืออาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ TAM-EIG

TAM-EIG มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ TAM-EIG  และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ TAM-EIG หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมใช้เว็บไซต์เหล่านั้น  ทั้งนี้ TAM-EIG สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!