รู้จัก #ธนาคารไทยเครดิต กับเป้าหมายสร้างโอกาสทางการเงินอย่างเท่าเทียมกำลังจะเข้า #IPO

45

รู้จัก #ธนาคารไทยเครดิต กับเป้าหมายสร้างโอกาสทางการเงินอย่างเท่าเทียมกำลังจะเข้า #IPO⁣⁣

⁣⁣

[รู้จักกับธนาคารไทยเครดิต]⁣⁣

⁣⁣

หลายคนอาจจะคุ้นตากันดีกับโลโก้รูปปลาตะเพียนของธนาคารไทยเครดิต ปลาตะเพียนถือเป็นปลาขนาดเล็กและเป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดี เปรียบเสมือนกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องทำมาหากินในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารไทยเครดิตอยากช่วยสร้างโอกาสทางการเงินอย่างเท่าเทียม⁣⁣

⁣⁣

ธนาคารไทยเครดิต ชื่อเดิมคือ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาแล้วกว่า 17 ปี โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย จากกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2550⁣⁣

⁣⁣

ไทยเครดิตไม่ได้เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นสินเชื่อเพื่อบริโภค แต่มุ่งเป้าไปที่สินเชื่อเพื่อใช้ต่อทุนในการทำมาหากินให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มคนค้าขายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ โดยมีเป้าหมายที่จะนำผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาอยู่ในระบบสินเชื่อธนาคาร ด้วยการช่วยเหลือทั้งด้านสินเชื่อและความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน⁣⁣

⁣⁣

[โมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร]⁣⁣

⁣⁣

ปัจจุบันไทยเครดิตมีสาขากว่า 527 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) โดยแบ่งเป็นสาขาเงินฝาก 27 สาขา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ สาขาสินเชื่อ 267 สาขา และสาขา Kiosk อีก 233 สาขา กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ด้วยคอนเซปต์ Community Bank ⁣⁣

⁣⁣

ธุรกิจหลัก ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ⁣⁣

⁣⁣

1. รับเงินฝากจากลูกค้า ⁣⁣

เงินฝากส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชนชั้นกลางที่มีเงินออม โดยผ่านสาขาเงินฝากทั้ง 27 สาขา⁣⁣

⁣⁣

2. สินเชื่อ ⁣⁣

ให้สินเชื่อโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการ Micro SME ผู้ประกอบการรายย่อยหรือพ่อค้าแม่ค้า ผ่านพนักงานปล่อยสินเชื่อ (Relationship Manager) หรือสาขาสินเชื่อ⁣⁣

⁣⁣

3. การบริหารความเสี่ยงสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง⁣⁣

โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาช่วย⁣⁣

⁣⁣

[สัดส่วนลูกค้าธนาคารไทยเครดิต]⁣⁣

⁣⁣

มาดูโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อกันบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)⁣⁣

⁣⁣

1. สินเชื่อ Micro SME 67.7%⁣⁣

ส่วนนี้ถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด มุ่งเน้นให้สินเชื่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ⁣⁣

⁣⁣

2. สินเชื่อ Micro / Nano Finance 15.3%⁣⁣

ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือลูกค้าใกล้ชิด ⁣⁣

⁣⁣

3. สินเชื่อบ้านแลกเงิน 15.2%⁣⁣

สำหรับลูกค้าบุคคล ที่ต้องการรวมหนี้ แบ่งเบาภาระดอกเบี้ย โดยใช้บ้าน ที่ดิน หรืออาคารพาณิชย์เป็นหลักประกัน ⁣⁣

⁣⁣

4. อื่น ๆ 1.8%⁣⁣

⁣⁣

[จุดเด่นทางธุรกิจของธนาคารไทยเครดิต]⁣⁣

⁣⁣

1. รูปแบบธุรกิจมีความโดดเด่น⁣⁣

⁣⁣

– ไทยเครดิตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อ Micro / Nano Finance และสินเชื่อ Micro SME ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้เท่าที่ควร ซึ่งธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ยังไม่ทำ⁣⁣

– ต้นทุนการดําเนินการต่อสาขาอยู่ในระดับที่ต่ำ และยังมีการให้บริการแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ⁣⁣

⁣⁣

2. เติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง⁣⁣

⁣⁣

– เงินให้สินเชื่อ และกําไรต่อปีก่อนหักภาษี มีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2563-2565 สูงกว่า 30% ⁣⁣

– ตลาดสินเชื่อมีความต้องการสูง และยังสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดได้⁣⁣

⁣⁣

3. มีความสามารถในการทํากำไร⁣⁣

⁣⁣

– NIM (ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยสุทธิ) สูงกว่า 8% (สําหรับปี 2563 และสําหรับ 12 เดือนย้อนหลังนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ⁣⁣

– อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) สูงถึง 36% (ณ 30 กันยายน 2566)⁣⁣

– ROE (อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) มากกว่า 20% (สําหรับปี 2563 และสําหรับ 12 เดือนย้อนหลังนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)⁣⁣

⁣⁣

4. มีการบริหารความเสี่ยงที่ออกแบบเพื่อกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง⁣⁣

⁣⁣

– เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ได้รับการค้ำประกันโดย บสย. ประมาณ 62.4% (ณ 30 กันยายน 2566) ⁣⁣

– NPL Coverage 165% (ณ 30 กันยายน 2566)⁣⁣

– การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีการปรับใช้ตลอดกระบวนการขององค์กร⁣⁣

⁣⁣

[ส่องผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง]⁣⁣

⁣⁣

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ⁣⁣

⁣⁣

– ปี 2563 6,371 ล้านบาท ⁣⁣

– ปี 2564 8,494 ล้านบาท ⁣⁣

– ปี 2565 11,052 ล้านบาท ⁣⁣

– 9 เดือนปี 2566 9,784 ล้านบาท ⁣⁣

⁣⁣

กำไรสุทธิ ⁣⁣

⁣⁣

– ปี 2563 1,373 ล้านบาท ⁣⁣

– ปี 2564 1,935 ล้านบาท ⁣⁣

– ปี 2565 2,353 ล้านบาท ⁣⁣

– 9 เดือนปี 2566 2,817 ล้านบาท ⁣⁣

⁣⁣

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารฯ ⁣⁣

⁣⁣

– ปี 2563 68,562 ล้านบาท ⁣⁣

– ปี 2564 97,729 ล้านบาท ⁣⁣

– ปี 2565 121,298 ล้านบาท ⁣⁣

– 9 เดือนปี 2566 138,435 ล้านบาท ⁣⁣

⁣⁣

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารฯ มีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 33.0% ต่อปี (2563-2565) โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตในทุกกลุ่มสินเชื่อหลักของธนาคารฯ ⁣⁣

⁣⁣

[ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) หุ้น IPO กลุ่มธนาคารครั้งแรกในรอบ 10 ปี]⁣⁣

⁣⁣

ธนาคารไทยเครดิตกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใช้ตัวย่อ CREDIT ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท/หุ้น ไม่เกิน 28.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลัง IPO⁣⁣

⁣⁣

[วัตถุประสงค์ของการเสนอขาย IPO]⁣⁣

⁣⁣

– เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ เพราะทุกครั้งที่มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น เงินกองทุนก็ต้องเพิ่มตาม ⁣⁣

– ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ⁣⁣

– ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ⁣⁣

⁣⁣

ใครที่สนใจหุ้น #CREDIT ช่วงราคาเสนอขาย 28-29 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 4 วัน⁣⁣

⁣⁣

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

TAM-EIG

TAM-EIG

45

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!