#Punphol101 Ep.29 หลบความผันผวนมาตราสารหนี้ มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทน กับ KFSMART

565

#Punphol101 ลดความผันผวน เล็งโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มกับ KFSMART กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้⁣

#TAMEIG #ป๊าอิกสอนปันผลจด #KFSMART⁣

https://bit.ly/42tw2cm⁣

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

อัพเดตมุมมองการลงทุน “ตลาดตราสารหนี้”


1. ทิศทางเศรฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว⁣

2. ภาวะเงินเฟ้อสูงจากการส่งผ่านต้นทุน⁣
ปี 2566 มีแนวโน้มปรับลดลง หลังการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ทยอยคลี่คลายลง⁣

3. อัตราดอกเบี้ยไทยอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น⁣
ทำให้อัตราผลตอบแทนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยังคงทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้าง ตามการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.⁣

Krungsri’s recommend:

 

  • บลจ.กรุงศรีฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2566 มีโอกาสปรับขึ้นสู่ระดับร้อยละ 1.75 – 2.00 ในปีนี้

 

  • หุ้นกู้ภาคเอกชนไทยจะยังเป็นสัดส่วนที่ช่วยลดความผันผวนให้กับพอร์ต โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง 

 

  • กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน คาดว่าจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี⁣

    ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 23 ก.พ. 66⁣

    คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัพเดตมุมมองการลงทุน “ตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ”⁣


– ตราสารภาครัฐของไทย⁣
ระยะสั้น: อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.50% สู่ 1.50%⁣

ระยะกลางถึงยาว: อัตราผลตอบแทนเริ่มมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น หลังเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นตามความผันผวนของตลาดโลก⁣

– ตราสารภาคเอกชน⁣
ระยะยาว: หุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีเป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และช่วยลดผลกระทบในเชิงลบต่อพอร์ต ⁣

การคัดเลือกหลักทรัพย์การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน⁣

– ตราสารต่างประเทศ⁣
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศในบางช่วงเวลา และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้อีกทางหนึ่ง⁣

ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 23 ก.พ. 66⁣

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ⁣

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

 

3 จุดเด่นของกองทุน⁣

1. ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น⁣
อายุเฉลี่ย 6 เดือน – 1 ปี⁣

2. กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภท⁣
เน้นกระจายการลงทุนทั้งในตราสารภาครัฐ ตราสารภาคเอกชน และตราสารหนี้ต่างประเทศในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ต⁣

3. เป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก⁣
ลงทุนในตราสารภาครัฐเพื่อช่วยด้านสภาพคล่อง ในขณะที่ตราสารภาคเอกชน และตราสารหนี้ต่างประเทศ ช่วยเพิ่มระดับผลตอบแทน⁣

ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 31 ม.ค. 66⁣

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สรุปข้อมูลกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) 


นโยบายการลงทุน: ⁣
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดย สถาบันการเงิน/บริษัทเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพดี (Investment Grade ขึ้นไป)⁣

อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอับดับความน่าเชื่อถือ⁣

ระดับความเสี่ยง: ⁣
ระดับ 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ⁣

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน: ⁣
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน⁣

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้:⁣
6 เดือน – 1 ปี⁣

ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม: 3 เดือน⁣

อันดับความน่าเชื่อถือ: BBB- ขึ้นไป⁣

การไถ่ถอนหน่วยลงทุน: ⁣
ทุกวันทำการ ได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+1

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (%NAV)

– ตราสารหนี้ ออกโดยบริษัทหรือเอกชน 39.92%⁣

– เงินฝากหรือตราสารหนี้ ออกโดยสถาบันการเงิน 38.27%⁣

– พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 19.91%⁣

– ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1.31%⁣

อื่น ๆ 0.59%⁣

อายุเฉลี่ยตราสาร (Duration)⁣
6 เดือน 28 วัน⁣

ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 31 ม.ค. 66⁣

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ⁣

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

KFSMART เหมาะกับใคร?⁣


เหมาะกับนักลงทุน ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้น ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ⁣

ไม่เหมาะกับนักลงทุน ที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ ผู้ที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ (กองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว)⁣

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

 คำเตือน

 

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. กองทุนรวมข้างต้นไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน

 

3. กองทุนรวมข้างต้นอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

 

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

 

5. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

#เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต⁣

ติดตามทั้ง 15 ช่องทางของถามอีก กับอิก Tam-Eig ได้ทางลิงค์นี้⁣

 

https://linktr.ee/tameig

Picture of TAM-EIG

TAM-EIG

565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!